NeuroWebben är en digital plattform för alla som vill lära sig mer om lärande och hur hjärnan fungerar, med syfte att öka metakognition, välmående och inlärning.


Lärande är komplext med många svårigheter och utmaningar som kräver att skola, politik och forskning samverkar.


 • Lärande är komplext och även om forskningen tar viktiga steg framåt så finns det inte en enkel helhetsbild. Det är svårt att överskåda lärandet och för att få en avvägd bild behöver många perspektiv beaktas.
 • Varje person behöver utvecklas inom alla områden som relaterar till lärande.
 • Det är svårt att kommunicera. Förutsättningar för livslångt lärande berör många vetenskapliga fält samt skola, elever, föräldrar, pedagoger, skolledare, politiker etc. Samtliga parter behöver kunna kommunicera med varandra.
 • Förväntningar matchar inte alltid varandra. Representanter från praktiska livet (skola, arbetsplatser) vill ofta veta vilka implikationer forskningen har för dem. Forskare vill å sin sida veta vad för sorts implikationer och till vilka frågor. De frågor som ställs från praktiken är ofta mycket komplexa t.ex. ”Hur får vi arbetsro i skolan” vilket är mycket svårt att ge enkla vetenskapliga svar på.
 • Det är svårt att värdera information. Det finns oerhört stora mängder information att hitta, t.ex. över 32’000 böcker med sökord mindfullness på Adlibris och ännu mer finns att hitta på nätet. Det är svårt även för experter att sålla ut vilket material som är väl evidensbaserat. Är t.ex. de forskningsrapporter som en specifik webbsida eller bok refererar till representativa?
 • Lärande tar tid. En eftermiddags workshop är ofta inspirerande men när man åker därifrån är det svårt att få med sig alla intryck hem och det finns oftast inte något material att fortsätta arbeta med.
 • Att sätta sig in i ett enda komplext område tar tid även om det är tillrättalagt med bra verifierad information. Att själv ta sig igenom stora mängder osorterad information för att försöka finna en avvägd bild är tidsmässigt orimligt. Vi måste därför hjälpas åt att ta fram avvägda kunskaper inom alla områden som relaterar till lärande och kommunicera dessa effektivt mellan oss.
 • Yrkesverksamma forskare har oftast ett fullt schema och har inte tid att delta i projekt även om de anser att deras forskning har viktiga implikationer för lärande.
 • Kunskap räcker inte, vi måste ta den till oss så att vi ändrar våra beteenden. De flesta vet till exempel att motion är bra för både hälsa, hjärna och inlärning men många kommer ändå inte igång. Det är därför viktigt att utforma effektiva arbetssätt och metoder för kunskapsinhämtningen och kunskapsimplementering.


NeuroWebben är en gemensam ansträngning för att nå huvudmålen:

 • att inspirera till lärande om lärande genom att belysa viktiga forskningsresultat
 • att lyfta hur hjärnans funktioner och begränsningar påverkar lärande
 • att ge en balanserad översikt över komponenter och förutsättningar för livslångt lärande
 • att tillhandahålla granskat fördjupningsmaterial för kompetensutveckling
 • att ge en holistisk översikt över hur vi kan angripa komplexa frågeställningar som rör lärande

NeuroWebben utvecklas i nära samråd med både sakkunniga inom respektive forskningsområde såväl som med representanter från utbildningspraktiken, elever och föräldrar. Material så som texter, filmer, bilder, metoder etc. samlas in, granskas av sakkunniga, modifieras i en iterativ dialog med samtliga intressenter och läggs sedan in i NeuroWebben. En av NeuroWebbens knutpunkter bygger på att forskning och praktik tillsammans kommer fram till vilka forskningsresultat, med tonvikt på modern neurovetenskap, som i första hand behöver spridas och hur. NeuroWebben blir därmed ett hjälpmedel i ett förebyggande arbete för ett hållbart livslångt lärande om lärande.

Vill du bidra till NeuroWebben är du varmt välkommen att höra av dig till NeuroWebbens projektledare Axel Eriksson på:
eriksson.axel.martin@gmail.com.

Ditt bidrag kan vara allt ifrån att bidra med texter och filmer eller praktiska metoder till att vara sakkunnig granskare av en del av NeuroWebben eller hjälpa till att bygga hemsidan.

Arbetar i sitt eget företag “Hjärnberikad” med att sprida kunskaper om modern hjärnforskning och att hjälpa människor nå deras fulla potential.

Lärare, föreläsare, inspiratör, projektledare och entreprenör

Hjärnberikad

Varför vi sover är en av de största olösta frågorna inom biologin. Med vår forskning vill vi öka kunskapen och medvetenheten om hur sömn i det moderna samhället påverkar vår hälsa, kognitiva processer och hur vi fungerar socialt. Frågor som vi undersöker inkluderar: hur vår kropp och hjärna anpassa sig till långvarig sömnbrist? Varför är det så stora skillnader i sårbarhet för sömnbrist? Hur snabbt vaknar hjärnan upp från sömn?

Professor i sömnvetenskap

Stressforskningsinstitutet på Stockholm Universitet, samt docent vid Karolinska Institutet

Arbetar i sitt egna företag “Hjärnberikad” med att sprida kunskaper om hur man kan omsätta modern hjärnforskning till praktisk pedagogik för att berika hjärnhälsa och livslångt lärande.

Lärare, projektledare, föreläsare och inspiratör

Hjärnberikad

Social etiologi (orsakssamband) till sjukdom och sjukdomars återverkan på sociala förhållanden har få kända mekanismer. Epigenetiken kan fylla stor del av bristen på kunskap inom detta område.

Professor emeritus i socialmedicin

Umeå universitet

Är sedan lång tid en av de ledande svenska stressforskarna, internationellt verksam och med speciellt intresse för sambandet mellan stress, hälsa, lärande och skola.

Professor i neurokemi

Göteborgs universitet

Initiativtagare till och projektledare för utvecklingen av Neurowebben – en digital plattform för att lätt söka och sprida vetenskapligt belagd kunskap inom tillämpad neurovetenskap.

Doktor i fysik

Chalmers tekniska högskola

Arbetar sedan många år tillbaka med utvärderingar och forskningsprojekt mestadels på nationell nivå. Hennes intresseområden är bl a elevers motivation att lära i relation till prestationer, självkänsla och hälsa samt undervisningspraktiker som främjar deras utveckling.

Professor i pedagogik

Göteborgs universitet

Har lång erfarenhet som psykiatriker, kliniker och hjärnforskare. Har speciellt intresserat sig för signalbehandlingen i hjärnan, känslornas betydelse och hur människans emotionella kapacitet kan tränas upp.

Professor emeritus i neurovetenskap och fysiologi

Göteborgs universitet

Ursprungligen ämneslärare och skoladministratör med studier i bl.a. pedagogik och psykologi. Arbetat i nära trettio år i chefspositioner inom området kompetensutveckling och lärande inom telekomindustrin, varav sju år utomlands. Numera konsult i eget företag inom området ’internationell affärskultur och interkulturell kommunikation’. Med en bakgrund inom skola och med många år inom lärande i näringslivet, fascineras jag av det som driver fram företagande och hur detta relaterar till olika kulturer och utbildningstraditioner. Med två äldre söner som lämnat den svenska skolan för länge sedan och med en tredje minderårig son som nyligen påbörjat sin skolgång, har jag ett djupt intresse för svensk skolutveckling.

Konsult inom området ’internationell affärskultur & interkulturell kommunikation’. Ursprungligen ämneslärare. 

Hill & Santos Consulting

Tidigare mångårig erfarenhet som gymnasielärare i fysik och andra ämnen.

Lektor i didaktik

Göteborgs universitet

Sömnbrist och sömnighet har stor betydelse för arbetslivet och vårt vardagsliv. Skiftarbete och stress är vanliga orsaker till störd sömn och vi undersöker bland annat hur sömnen påverkas av nattarbete, hög arbetsbelastning och hur skiftschemat organiseras. Sömnstörningar och sömnighet i samband med skiftarbete anses bidra till sjuklighet och olyckor, till exempel i trafiken.

Professor i psykobiologisk sömnforskning

Stressforskningsinstitutet på Stockholm Universitet

Jag kom i kontakt med epigenetik för snart tio år sedan och förstod genast att detta är ett mycket viktigt område, eftersom det rör grundläggande biologiska processer. Ett av de trätoämnen som diskuterats länge är vilka egenskaper som beror på arvet och vilka som beror på miljön. Epigenetiken kan elegant föra samman dessa två till arv och miljö, och visa att våra egenskaper (med få undantag) är beroende av båda genom att förklara de molekylära processerna bakom. Detta synsätt gäller också för lärande.

Universitetslektor, docent i naturvetenskapernas didaktik

Karlstads universitet

Utbildning och bakgrund inom beteende- och neurovetenskap. Erfarenhet av stödjande arbete med barn och ungdomar från utsatta miljöer. Specialintresse: Neurofeedback och mindfulness.

Doktorand i neurokemi

Göteborgs universitet

Har efter sin pensionering ägnat sig åt många olika områden som kreativitet, pedagogik och neurovetenskap. Har även arbetat med folkbildning och byggt upp den populära utställningen “Fysikaliska leksaker”.

Professor i fysik

Chalmers tekniska högskola

Har undervisat och forskat inom neurodidaktik och arbetat med utveckling av Science Centers på olika håll i världen.

Professor emeritus i ämnesdidaktik och docent i fysik

Göteborgs universitet

Har bl a forskat inom artificiella neurala närverk och utvecklat högskolekurser inom neurala nätverk och personlig utveckling.

Docent i reglerteknik

Chalmers tekniska högskola